Välkommen till OHI

Fira OHI:s 30-årsjubileum med oss!

Kvinna går mellan två hästar

 

Anmäl dig till höstens mest intressanta konferens via länken nedan:

Det femte nordiska forskningsseminariet om häststödda interventioner 2024

Nu kan du även ta del av konferensens Abstract Booklet!

Samarbetspartners

Om OHI

Välkommen till OHI!

OHI är en ideell organisation sedan 1994. Vi arbetar för:

 • Ökad kunskap om och ökat användande av hästunderstödda insatser (HUI) i Sverige
 • Kvalitetssäkring av insatserna genom att tillhandahålla en certifiering av personer som använder HUI
 • Utbildning och kunskapsutveckling riktat till professioner som är verksamma inom området

Hästen kan vara en betydelsefull resurs i arbetet med att stärka människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv, fysiskt, psykiskt, och socialt. Läs mer här, Hästunderstödda insatser (HUI) är ett paraplybegrepp för de olika inriktningar och verksamhetsområden som våra medlemmar verkar inom. Det omfattar terapeutiska och pedagogiska insatser och aktiviteter inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola. Läs mer här,

Bland OHI:s medlemmar finns bland annat fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger, beteendevetare, läkare, psykologer, psykoterapeuter, specialpedagoger och lärare. Vi har även andra yrkesgrupper bland våra medlemmar, exempelvis forskare, coacher och hjälppersonal som arbetar direkt eller indirekt med HUI och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla en stark medlemsbas som grund för att branschen ska växa och utvecklas. Sedan sommaren 2022 är alla välkomna att bli medlemmar i OHI, oavsett yrke.

OHI utfärdar certifikat för terapeuter och specialpedagoger som arbetar med HUI. För att bli OHI-certifierad krävs, utöver yrkeskompetens i den egna professionen, en dokumenterad fördjupad kunskap om hästar, ridning och säkerhet samt utbildning i att använda hästen och dess miljö terapeutiskt och pedagogiskt. Certifieringen syftar till en kvalitetssäkring och kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver behandlande och pedagogisk verksamhet med hästar som medhjälpare. Avsikten är att värna om patientsäkerhet och djurskydd med samtidiga krav på en hög professionell och etisk yrkesutövning. Läs mer om certifiering här.

OHI driver, i samarbete med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Hästsportens Folkhögskola två i olika tilläggsutbildningar för yrkesutövare som ägnar sig eller vill ägna sig åt HUI.

Den ena äger rum på Strömsholm: Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – terapi, lärande, aktivitet – Hästsportens Folkhögskola (hastsportensfolkhogskola.se)

Den andra äger rum på Wången: TILLÄGGSUTBILDNING HÄSTUNDERSTÖDD AKTIVITET — Wången (wangen.se)

Hästunderstödda insatser

Hästunderstödda insatser används inom många verksamhetsområden och inom en rad olika professioner. Under de senaste 20 åren har intresset ökat för den terapeutiska och pedagogiska betydelsen av hästen och dess miljö för personer med funktionsnedsättningar eller personer som är i andra livssituationer som kräver stödinsatser. OHI anser att arbete med hästunderstödda insatser kräver både utbildning inom en terapeutisk/pedagogisk profession och kunskap inom hästhantering och hästvälfärd.

HUI befinner sig dock i en lång tradition. Redan under 400-talet före vår tideräkning nämner Hippokrates ridning som en muskelstärkande och konditionsbefrämjande form av terapi. På 1500-talet omtalades ridning som ett bra sätt att främja och vidmakthålla hälsan. I Sverige uppmärksammades hästunderstödda insatser under senare delen av 50-talet som behandling av polioskadade, tack vare sjukgymnasten Christina af Geijerstam. Sedan dess har området fortsatt att utvecklas i Sverige och omfattar nu insatser vid en rad olika funktionsnedsättningar eller andra livssituationer som kräver stödinsatser.

Hästunderstödda insatser används inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola.

För att använda hästen som resurs bör man ha en grundutbildning inom ovannämnda verksamhetsområden med eget behandlings- eller pedagogiskt ansvar, samt en tilläggskompetens i hästunderstödda insatser

Patienten/klienten är en person med tillfälligt eller permanent behov av extra stöd. Insatser kan gälla stöd för fysiska, psykiska, psykosociala och/eller kognitiva funktioner.

Hästunderstödda Insatser, HUI är den term som används övergripande i Sverige.

Undergrupper är Hästunderstödd Terapi, HUT, Hästunderstött Lärande, HUL och Hästunderstödd Aktivitet, HUA.

Motsvarande terminologi intenationellt är: Equine Assisted Interventions, Equine Assisted Therapy, EAT, Equine Assisted Learning, EAL och Equine Assisted Activity, EAA.9

OHI har utarbetat och erbjuder därmed en certifiering som syftar till kvalitetssäkring och kvalitetsbeskrivning av de yrkesutövare som bedriver behandlande eller pedagogiska verksamheter med hästen och dess miljö som resurs. Avsikten är att säkerställa en professionell och etisk yrkesutövning som är både effektiv och säker för alla inblandade. Nedan finns en lista på de i Sverige som hittills har erhållit benämningen OHI-certifierad inom sitt professionsområde.

Certifierade 2023

Om du söker utövare i din närhet, vill hitta utövare inom ditt specifika verksamhetsområde, vill upphandla tjänster eller bara vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på: kontakt@ohi.nu

Utbildning

Tillsammans med Hästsportens Folkhögskola och Hästnäringens Nationella Stiftelse, erbjuder OHI två olika Tilläggsutbildningar i Hästunderstödda Insatser. De äger rum på Strömsholm respektive Wången.

 

Tilläggsutbildningen på Wången startade 2021 och riktar sig till dig som arbetar – eller vill arbeta – med området aktivitet inom hästunderstödda insatser; HUA. Den ställer inga krav på genomgången högskoleutbildning, läs mer om utbildningen här.

 

Tilläggsutbildningen på Strömsholm riktar sig till dig som arbetar – eller vill arbeta – inom områdena terapi och lärande inom hästunderstödda insatser; HUT och HUL. För att bli behövrig som sökande behöver du minst en kandidatexamen med dig. Läs mer om utbildningen på Strömsholm här. Den första kursen på Strömsholm startade hösten 2017. Det är en distansutbildning som löper över två terminer på 37,5% och ansökan sker på våren varje år.

 

Utbildningarna ger bland annat kunskap om:

 • Hästens grundläggande behov
 • Hästens anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga förutsättningar för arbete generellt och inom hästunderstödda insatser (HUI)
 • HUI inom olika professions- och verksamhetsområden med fördjupning inom egen profession och verksamhetsområde

Ansökan och mer information hittar du på länkarna ovan.

 

Information om OHI-certifiering

OHI

OHI erbjuder en certifiering som syftar till en kvalitetssäkring och kvalitetsbeskrivning av de yrkesutövare (observera, alltså inte av hela verksamheter) som bedriver terapeutisk alternativt pedagogisk verksamhet med hästar som medhjälpare. Avsikten är att säkerställa en hög professionell och etisk yrkesutövning. Utvecklandet av en certifiering är ett steg mot målet att höja den professionella kunskaps- och kvalitetsnivån vid terapeutiskt och/eller pedagogiskt användande av hästen och dess miljö. För att kunna söka certifiering måste du vara medlem i OHI samt uppfylla certifieringskraven (se nedan). Observera att endast kompletta ansökningar kommer att bedömas. Vid frågor, kontakta certfieringskommittén via mail: kontakt@ohi.nu

Ansökningsperioden sträcker sig fram till den 1:a september varje år.

 

Förnyad certificering

Efter fem år ska certifieringen förnyas, annars upphör den att gälla.

Krav:

 • 20 timmers kurs, kongress eller auskultation inom område hästunderstöddterapi/pedagogik
 • Förnyad HLR- och Första Hjälpen kurs/kurser.
 • Medlemskap i OHI under hela certifieringsperioden.

Kurserna skall vara genomförda efter föregående certifiering.

Certifieringskriterier 2024 ändrad 240704


Ansökan OHI omcertifiering ändrad 240704

 

OHI-certifierade i närheten av dig: Certifierade 2023

Medlemskap

Bli medlem
– och stöd OHIs arbete för ökad tillgång till Hästunderstödda insatser

Sedan 2022 kan vem som vill, och som stödjer OHI:s syften och ändamål, bli medlem i OHI. Medlemskapet gäller per kalenderår.

Om du känner dig osäker på vad OHI står för finns våra stadgar till hjälp här: STADGAR OHI 

Medlemskapet berättigar till rösträtt på årsmöte/allmänt möte samt rätt att ställa sig till förfogande för inval i föreningens styrelse. Som medlem får du även tillgång till information om vad som sker inom OHI och HUI, delta i arrangemang som föreningen anordnar och ett medlemskap öppnar för möjligheten att tipsa styrelsen och andra medlemmar om arrangemang som föreningen skulle kunna ordna tillsammans. Medlemmar får OHI:s nyhetsblad OHI-nytt via e-post regelbundet.

Observera att medlemskap i OHI inte innebär att en utövare av HUI automatiskt får OHI:s certifiering. För att erhålla certifiering behöver den sökande uppfylla de kriterier som du kan läsa om här.

För att bli medlem i OHI fyller du i ansökningsformuläret nedan och betalar in medlemsavgiften. Du behöver betala in medlemsavgiften för att medlemskapet skall bli giltigt.

Medlemsavgift

 • Medlemsavgift per år: 300:-
 • PG:820054-5
 • BG:5671-3738

Ansökningsformulär till föreningen OHI

Välkommen med din ansökan!

 

 

HNSHästsportensRidskolan StrömsholmSLU - Framtidens djur, natur och hälsa

 

 

Kontakt

Kontakta oss!

Maila kontakt@ohi.nu med dina frågor!

 

Styrelsen

Ordförande: Christine Wadefjord, leg psykolog/leg psykoterapeut

Vice ordförande: Lotta Stenlund, specialistsjuksköterska, IVA operation

Sekreterare: Marie-Louise Nilsson, specialpedagog

Kassör: Sofia Haking, socionom

Ledamot: Susanna Aronsson, gymnasielärare, rektor

Suppleant: Britt-Marie Bjerre, friskvårdspedagog

Suppleant: Mia Harri, samhällsvetare, tillgänglighetsrådgivare, syntolk

Samarbeten:

HNSHästsportensRidskolan StrömsholmSLU - Framtidens djur, natur och hälsa

Valberedning:

 

Sammankallande: Marie Gudmundson, arbetsterapeut, OHI-certifierad, Peter Löthman, läkare och Louice Ottosson, ridterapeut, lärare på HUI-utbildning.

 

 

Redaktör OHI-Nytt:

Margareta Håkanson, fysioterapeut, OHI-certifierad.

Mail: margareta.hakanson@comhem.se

 

 

 

 

Upphandla

Idag finns upphandlade HUI- verksamheter som samverkar med kommuner och Regioner inom Hälso- som sjukvård, socialt och psykosocialt arbete, omsorg och skola. Har du frågor kring detta eller söker du information inför att upphandla Hästunderstödda insatser (HUI)?

Kontakta oss på  kontakt@ohi.nu

OHI-certifierade i närheten av dig