Välkommen till OHI

Samarbetspartners

Om OHI

Om OHI

Välkommen till OHI

OHI är en ideell organisation sedan 1994. Vi arbetar för:

 • Ökad kunskap om och ökat användande av hästunderstödda insatser (HUI) i Sverige
 • Kvalitetssäkring av insatserna genom att tillhandahålla en certifiering av personer som använder HUI
 • Utbildning och kunskapsutveckling riktat till professioner som är verksamma inom området

Hästen kan vara en betydelsefull resurs i arbetet med att stärka människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv, fysiskt, psykiskt, och socialt. Läs mer här, Hästunderstödda insatser (HUI) är ett paraplybegrepp för de olika inriktningar och verksamhetsområden som våra medlemmar verkar inom. Det omfattar terapeutiska och pedagogiska insatser och aktiviteter inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola. Läs mer här,

Bland OHI´s medlemmar finns bland annat fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger, beteendevetare, läkare, psykologer, psykoterapeuter, specialpedagoger och lärare. Vi har även andra yrkesgrupper bland våra medlemmar, exempelvis forskare, coacher och hjälppersonal som arbetar direkt eller indirekt med HUI och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla en stark medlemsbas som grund för att branschen ska växa och utvecklas.

OHI utfärdar certifikat för terapeuter och specialpedagoger som arbetar med HUI. För att bli OHI-certifierad krävs, utöver yrkeskompetens i den egna professionen, en dokumenterad fördjupad kunskap om hästar, ridning och säkerhet samt utbildning i att använda hästen och dess miljö terapeutiskt och pedagogiskt. Certifieringen syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver behandlande och pedagogisk verksamhet med hästar som medhjälpare. Avsikten är att värna om patientsäkerhet och djurskydd med samtidiga krav på en hög professionell och etisk yrkesutövning. Läs mer om certifiering här.

OHI driver, i samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Hästsportens folkhögskola Strömsholm och Ridskolan Strömsholm en tilläggsutbildning inom HUI. Läs mer här.

Hästunderstödda insatser

Redan under 400-talet f Kr nämner Hippokrates ridning som en muskelstärkande och konditionsbefrämjande terapi. På 1500-talet talades om ridning som befrämjande och vidmakthållande av hälsan. I Sverige uppmärksammades hästunderstödda insatser under senare delen av 50-talet som behandling av polioskadade tack vare sjukgymnasten Christina af Geijerstam. Sedan dess har området fortsatt att utvecklas i Sverige och omfattar nu insatser vid en rad olika funktionsnedsättningar eller andra livssituationer som kräver stödinsatser.

Hästunderstödda insatser används inom hälso- och sjukvård, psykosocial arbete och skola.

För att använda hästen som resurs bör man ha en grundutbildning inom ovannämnda verksamhetsområden med eget behandlings eller pedagogiskt ansvar samt en tilläggskompetens i hästunderstödda insatser

Patienten/klienten är en person med tillfällig eller permanent funktionsnedsättning. Insatser kan gälla stöd för fysiska, psykiska, psykosociala och/eller kognitiva funktioner.

Hästunderstödda Insatser, HUI är den term som används övergripande i Sverige.

Undergrupper är Hästunderstödd Terapi, HUT, Hästunderstött Lärande, HUL och Hästunderstödd Aktivitet, HUA.

Motsvarande terminologi intenationellt är: Equine Assisted Interventions, Equine Assisted Therapy, EAT, Equine Assisted Learning, EAL och Equine Assisted Activity, EAA.

HUI-verksamheter nära dig

Hästunderstödda insatser används inom många verksamhetsområden och inom en rad olika professioner. Under de senaste 20 åren har intresset ökat för den terapeutiska och pedagogiska betydelsen av hästen och dess miljö för personer med funktionsnedsättningar eller personer som är i andra livssituationer som kräver stödinsatser. OHI anser att arbete med hästunderstödda insatser kräver både utbildning inom en terapeutisk/pedagogisk profession och kunskap inom hästhantering och hästvälfärd. 

Insatserna delas in i Hästunderstödd terapi (HUT), Hästunderstött lärande (HUL) och Hästunderstödd aktivitet (HUA)

OHI har utarbetat en certifiering som syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver behandlande eller specialpedagogiska verksamheter med hästen och dess miljö som resurs. Avsikten är att säkerställa en professionell och etisk yrkesutövning som är både effektiv och säker för alla inblandade. Nedan finns en lista på de i Sverige som hittills har erhållit benämningen OHI-certifierad inom sitt professionsområde.

Om du söker utövare i din närhet, vill hitta utövare inom ditt specifika verksamhetsområde, vill upphandla tjänster eller bara vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på: kontakt@ohi.nu

Utbildning

OHI driver i samarbete med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Hästsportens Folkhögskola och Ridskolan Strömsholm ”Tilläggsutbildningen i Hästunderstödda Insatser ”

Den finns för dig som vill arbeta med hästunderstödda insatser och kunna erbjuda dina klienter en säker behandling med god kvalitet. Första kursen startade hösten 2017. Det är en distansutbildning som löper över två terminer på 37,5% och ansökan sker på våren varje år. 

Utbildningen ger bland annat kunskap om:

 • Hästens grundläggande behov 
 • Hästens anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga förutsättningar för arbete generellt och inom hästunderstödda insatser (HUI)
 • HUI inom olika professions- och verksamhetsområden med fördjupning inom egen profession och verksamhetsområde

Ansökan och mer information hittar du på länken ovan.

 

 

Information om OHI-certifiering

OHI-certifiering

OHI

OHI ombesörjer certifiering som syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver terapeutisk alternativt pedagogisk verksamheter med hästar som medhjälpare. Avsikten är att säkerställa en hög professionell och etisk yrkesutövning. Utvecklandet av en certifiering är ett steg mot målet att höja den professionella kunskaps- och kvalitetsnivån vid terapeutiskt/pedagogiskt användandet av hästen och dess miljö.Certifiering kan sökas av medlem med fullt medlemskap. Observera att endast kompletta ansökningar kommer att bedömas. Vid frågor, kontakta certfieringskommittén via mail certifiering@ohi.nu. Varje ansökningsperiod är fram till den 1:a september varje år.

Förnyad certificering

Förnyad certificering

Efter fem år ska certifieringen förnyas, annars upphör den att gälla.

Krav:

 • 20 timmers kurs, kongress eller auskultation inom område hästunderstöddterapi/pedagogik
 • Förnyad HLR- och Första Hjälpen kurs/kurser.
 • Fullt medlemskap i OHI

Kurserna skall vara genomförda efter föregående certifiering.

Medlemskap

Bli medlem  - och stöd OHIs arbete för ökad tillgång till Hästunderstödda insatser

 

OHI har två olika medlemskap, fullt och associerat. Medlemskapet gäller kalenderår.

Fullt medlemskap kan sökas av person med eller under utbildning inom medicin, paramedicin, specialpedagogik eller med högskoleutbildning inom socialt behandlingsarbete. Därutöver kan formell utbildning i hästunderstödda insatser berättiga till medlemskap. Fullt medlemskap berättigar till rösträtt på årsmöte/allmänt möte samt rätt att ställa sig till förfogande till inval i föreningens styrelse.

Associerat medlemskap kan sökas av alla som vill stödja utvecklingen av Hästunderstödda Insatser, Associerad medlem är berättigad till OHI´s medlemsförmåner men inte till rösträtt vid årsmöte/allmänt möte, inval till föreningens styrelse eller ansökning till OHI-certifiering.

För att bli medlem i OHI måste du ansöka om medlemskap hos OHI´s styrelse. Ansökningar om medlemskap behandlas fortlöpande. Efter meddelande om godkänd ansökan ska den sökande betala in medlemsavgiften innan medlemskapet är giltigt.

Medlemsavgift 2022

 • Fullt medlemskap:300:-
 • Associerat medlemskap:200:-
 • PG:820054-5
 • BG:5671-3738

Ansökningsformulär

Samarbetspartners

Kontakt

kontakt@ohi.nu

medlem@ohi.nu

certifiering@ohi.nu

Hur kan vi Hjälpa dig?

Styrelsen

Samarbetspartners

Valberedning:

Upphandla

Idag finns upphandlade HUI- verksamheter som samverkar med kommuner och Regioner inom Hälso- som sjukvård, socialt och psykosocialt arbete, omsorg och skola. Har du frågor kring detta eller söker du information inför att upphandla Hästunderstödda insatser (HUI)?

Kontakta ordföranden, Marie Gudmundsson på telefon +4670 656 49 91 eller på  kontakt@ohi.nu